زنفورو 2.2

xenforo 2.2

نسخه های [2.x] انجمن ساز زنفورو

xenforo [2.x] releases
موضوعات
3
نوشته‌ها
5
موضوعات
3
نوشته‌ها
5

افزونه های [2.x]

Add-ons [2.x]
موضوعات
325
نوشته‌ها
380
موضوعات
325
نوشته‌ها
380

قالبهای [2.x]

Styles [2.x]
موضوعات
110
نوشته‌ها
127
موضوعات
110
نوشته‌ها
127

ترجمه ها [2.x]

Translations [2.x]
موضوعات
1
نوشته‌ها
2
موضوعات
1
نوشته‌ها
2

تغییرات الگو [2.x]

Template Modifications [2.x]
موضوعات
40
نوشته‌ها
40
موضوعات
40
نوشته‌ها
40

آموزش

Tutorial
موضوعات
5
نوشته‌ها
6
موضوعات
5
نوشته‌ها
6
بالا