زنفورو 2.2

xenforo 2.2

نسخه های [2.x] انجمن ساز زنفورو

xenforo [2.x] releases
موضوعات
13
نوشته‌ها
18
موضوعات
13
نوشته‌ها
18

افزونه های [2.x]

Add-ons [2.x]
موضوعات
335
نوشته‌ها
394
موضوعات
335
نوشته‌ها
394

قالبهای [2.x]

Styles [2.x]
موضوعات
117
نوشته‌ها
140
موضوعات
117
نوشته‌ها
140

ترجمه ها [2.x]

Translations [2.x]
موضوعات
2
نوشته‌ها
3
موضوعات
2
نوشته‌ها
3

تغییرات الگو [2.x]

Template Modifications [2.x]
موضوعات
44
نوشته‌ها
44
موضوعات
44
نوشته‌ها
44

آموزش

Tutorial
موضوعات
7
نوشته‌ها
9
موضوعات
7
نوشته‌ها
9
بالا