آیکون فایل

تست های ژنراتور،ترانسفورماتور،الکتروموتورها آشنایی با کلیدها وکابل ها و.. 2022-05-31

دسترسی دریافت را ندارید
تست های ژنراتور،ترانسفورماتور،الکتروموتورها
آشنایی با کلیدها وکابل ها و..

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ
١-۱ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ
۲-١ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ
٣-١ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻱ
٤-١ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ
1-٤-١ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ
و....
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ
١-۲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ
۱-۱-۲ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ
۲-۲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ
و...
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ
١ - ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻲ
۲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ
-١ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ
و....
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭﻗﻮﻱ ﻭﺿﻌﻴﻒ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭﺿﻌﻴﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
ﻛﻠﻴﺪ ﺩﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﺍﻳﻲ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ

و....

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎ
١-٥ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ
۲-٥ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭﻗﻮﻱ
ادامه در فایل پیوست
نویسنده
PracticalSoft
دریافت‌ها
0
بازدیدها
22
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایلهای مشابه

آشنایی با انواع نیروگاه های برق
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا پایین