ساخت ولت متر ساده با آردوینو

الکترونیک ساخت ولت متر ساده با آردوینو 2022-05-24

دسترسی دریافت را ندارید
در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ زﯾﺎد و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ ﻧﺪارد. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﺪﻫﺎي آردوﯾﻨﻮ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺸﻮد.
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

اﯾﻦ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از30 وﻟﺖDC را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎب ﺑﺮاي اﯾﻦ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎب ﻫﺎي آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﻟﯿﺰري ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺴﺎزﯾﺪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ،


آردوﯾﻨﻮ uno ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ 128 x64 oled
دو ﻋﺪد ﻣﻘﺎوﻣﺖ---ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه وﻟﺘﺎژي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.


ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪار وﻟﺖ ﻣﺘﺮ
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ 0 ﺗﺎ 10 وﻟﺖ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ R1 را R2 K 100 را ﻫﻢ K 100اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺪاد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آردوﯾﻨﻮ وارد ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﻘﺪار Vout ﺑﺮايADC ﺑﺎﯾﺪ 5 وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار Vin ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.


ﻗﺒﻞ از آﭘﻠﻮد ﮐﺪﻫﺎ روي ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ U8glibرا از ﻟﯿﻨﮏ های زیر داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.


ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎي پیوست را روي ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آردوﯾﻨﻮ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ از ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل روي ﭘﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 0-5 وﻟﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻦ 0 ﺗﺎ 1023 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از 5 وﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و وﻟﺘﺎژ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آردوﯾﻨﻮ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭘﯿﻦ آﻧﺎﻟﻮگ آردوﯾﻨﻮ، دﻗﺖ ده ﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎ 1024 دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

adc ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ 10 ﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 1024 ﺳﻄﺢ آﻧﺎﻟﻮگ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ADC 16 ﺑﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از اﯾﻦ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ دارﯾﺪ، آن را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان این بخش ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
0
بازدیدها
201
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

فایلهای مشابه

ساخت پروژه دربازکن پسوردی با کیپد با آردوینو practicalsoft
ساخت پروژه دربازکن پسوردی با کیپد با آردوینو Door lock project
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
ساخت پروژه ساعت دیجیتال با آردوینو و آیسی تایمر DS1307 practicalsoft
ساخت پروژه ساعت دیجیتال با آردوینو و آیسی تایمر DS1307
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
پروژه ساخت بازی حافظه با آردوینو practicalsoft
پروژه ساخت بازی حافظه با آردوینو
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا