کتابچه ی راهنماي توسعه ی مولد مقیاس کوچک

کتابچه ی راهنماي توسعه ی مولد مقیاس کوچک 2022-05-18

دسترسی دریافت را ندارید
کتابچه ی راهنماي توسعه ی مولد مقیاس کوچک

مولد مقیاس کوچک (تولید پراکنده) در صنعت برق ایران ........................................................................٣
تکنـــولوژیهــاي مولد مقیاس کوچک .............................................................................................٣
کــــاربردهــاي مولد مقیاس کوچک..............................................................................................٣
مــزایــاي اصلی مولد مقیاس کوچک ..............................................................................................۴
مزایاي احداث مولدهاي مقیاس کوچک براي سرمایهگذار، بهرهبردار و یا مصرفکننده نهایی ..............................۵
حمایتهاي وزارت نیرو از سرمایهگذاري در احداث مولدهاي مقیاس کوچک................................................۵
فروش برق تولیدي بر اساس یکی یا ترکیبی از روشهاي زیر(روشهاي عرضه برق تولیدي)...............................۶
تسهیلات سایر..........................................................................................................................٩
حمایت از ساخت داخل..............................................................................................................٩
پروژه آمادهسازي...................................................................................................................... ٩
نمایشگاه مولدهاي مقیاس کوچک و اعطاي تاییدیه فنی ......................................................................١٠
مراحل اخذ پروانه احداث مولد مقیاس کوچک...................................................................................١٠
اخذ پروانه احداث...................................................................................................................١٠
مراحل اخذ پروانه احداث ......................................................................................................١٢
صدور موافقتنامه احداث............................................................................................................١٢
مراحل دریافت موافقتنامه احداث..............................................................................................١٢
شهركهاي صنعتی و مولد مقیاس کوچک .........................................................................................١٣
سوالات متداول........................................................................................................................١۴
دسترسی به اطلاعات ..................................................................................................................١٩
و......
ادامه در فایل پیوست
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mohammad Mz
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
1
بازدیدها
127
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

بالا