نیاز به ویرایش مجوزهای گروه‌های کاربری
 1. هست
پشتیبانی از نسخه های
 1. 2.0
 2. 2.1
 3. 2.2
افزونه حرفه ای اعتبارات زنفورو
افزونه کردیت
فروش با اعتبار


خرید - خرید امتیاز اینترنتی با پول واقعی از طریق پی پال.
محتوا - استفاده از [CHARGE=X] BBCode برای شارژ سایر کاربران برای دیدن محتوای پست شما.
Redeem - با استفاده از کد بازخرید
تنظیم - دستکاری ارز شخص دیگری.
مکالمه - ارسال یک پیام خصوصی
اهدا - انتقال ارز به کاربر دیگر.
دانلود - دانلود پیوست انجمن.
دانلود شده - شخص دیگری در حال دانلود پیوست شما است.
موضوع - ارسال یک موضوع جدید
پست - اضافه کردن یک پست به یک موضوع
پاسخ - شخص دیگری در موضوع شما پست می کند
پست لایک - لایک کردن یک پست
پست لایک شده - شخص دیگری پست شما را پسندیده است.
امتیاز پست - رتبه بندی یک پست با استفاده از حالت "Post Ratings".
رتبه بندی پست - شخص دیگری با استفاده از حالت "رتبه بندی پست" به پست شما امتیاز داد
نمایه - شخص دیگری در حال مشاهده نمایه شما. رویدادها باید محدود باشد.
بازدید - مشاهده نمایه رویدادهای کسب درآمد باید محدود باشد. رویدادهای شارژ شده مهمانان را قفل می کنند.
مشاهده - مشاهده یک موضوع. رویدادهای شارژ شده مهمانان را قفل می کنند.
مشاهده شده - شخص دیگری در حال مشاهده رشته شما. رویدادها باید محدود باشد.
آپلود - آپلود یک پیوست جدید.
برچسب - اعمال یک برچسب توصیفی به یک موضوع.
احیا - ارسال در یک موضوع غیرفعال.
پیام - گذاشتن پیام در نمایه شخص دیگری
پیام داده شده - شخص دیگری در نمایه شما پیام می گذارد
هشدار - دریافت اخطار
فعالیت روزانه - در اولین ورود به سیستم هر روز اعطا می شود
دنبال کردن - دنبال کردن کسی
دنبال شده - شخص دیگری شما را دنبال می کند
نظرسنجی - ارسال نظرسنجی
رای - رای دادن در نظرسنجی
چسبنده - نخ شما چسبناک می شود
آپلود گالری رسانه XenForo - آپلود رسانه جدید MediaGallery.
دانلود گالری رسانه XenForo - گروه های کاربری که می توانند تحت تأثیر این رویداد قرار بگیرند
XenForo Media Gallery دانلود شد - شخص دیگری در حال دانلود رسانه MediaGallery شما است.
نظر گالری رسانه XenForo - افزودن نظر به یک منبع رسانه ای MediaGallery.
گالری رسانه XenForo نظر داد - شخص دیگری درباره منبع رسانه MediaGallery شما نظر می دهد.
XenForo Media Gallery Rate - رتبه بندی رسانه MediaGallery.
رتبه بندی XenForo Media Gallery - شخص دیگری به رسانه MediaGallery شما رتبه داده است.
انتقال - انتقال پول خود از یک فرم به فرم دیگر.
آپلود مدیر منبع XenForo - بارگذاری یک منبع XenResource جدید.
به روز رسانی XenForo Resource Manager - افزودن به روز رسانی به یک منبع XenResource.
دانلود مدیر منابع XenForo - دانلود یک منبع XenResource.
مدیر منبع XenForo دانلود شد - شخص دیگری در حال دانلود منبع XenResource شما است.
نظر مدیر منبع XenForo - افزودن نظر به یک منبع XenResource.
مدیر منبع XenForo نظر داد - شخص دیگری در مورد منبع XenResource شما نظر می دهد.
رتبه مدیریت منابع XenForo - رتبه بندی یک منبع XenResource.
رتبه بندی مدیر منابع XenForo - شخص دیگری به منبع XenResource شما رتبه داده است.
بهره - افزایش ارزش پول شما در طول زمان.
مالیات - کاهش ارزش پول شما در طول زمان. به صورت اختیاری اعتبارات مالیاتی را به یک کاربر خاص منتقل کنید.
چک حقوق - در فواصل زمانی منظم رخ می دهد.
تروفی - دریافت جایزه جدید.
ثبت نام - یک کاربر جدید در انجمن ثبت نام می کند.
هشدار دادن - اعمال اخطار به شخص دیگری.
آپلود آواتار - آپلود یک آواتار جدید.
گزارش محتوا - گزارش بخشی از محتوا به مدیران.
محتوای گزارش شده - محتوای شما به مدیران گزارش شده است.
DragonByte Credits is a highly advanced credits system for XenForo that offers advanced functionality
suitable for casual activity and serious eCommerce engines alike.
Uses


DragonByte Credits allows you to create powerful "Events" that can occur throughout your forum. With advanced features such as charging, random additions and taxation, you can create truly interesting combination of events that allows you an unprecendented amount of control over your credits.


Our Currency Manager allows you to create virtually unlimited different currencies, each with their own set of Events. Want to make a premium currency that can only be earned a certain way? DragonByte Credits gives you the tools to do so.


Backed up by an advanced Transaction Log, you'll know exactly where all your credits come and go.
Major Features


DragonByte Shop Integration:
All of your DragonByte Shop purchases will show up in DragonByte Credits, allowing you to fully utilise the power of the Credits mod to support your Shop!


Powerful Events: You can create events and fine tune their functionality quickly and easily, with support for most XenForo functionality.


Redemption Codes: Via the "Redeem" event, you can create coupon codes your users can apply to instantly earn credits!


[CHARGE=X] BBCodes: Via the "Content" event, users can charge other users to view certain content.


Alerts: Full XenForo Alert support for all 30+ event types (current & upcoming)!


Developer Friendly: Powerful callback support for all Credits actions, as well as full XFCP support for extending virtually every piece of functionality and every action page!
Complete Feature List
Currency Management
 • Allows you to create different currencies stored in different database tables or columns​
 • Control the rounding applied to the currency​
 • Choose how to handle negative credits (reset to 0, show 0 or allow negatives)​
 • Choose the currency's visibility (show to designated usergroups, show to self and designated usergroups, or show to everyone)​
 • Prefix and Suffix support for display purposes​
 • Advanced settings to control table integration​
Event Trigger Management
 • Review a list of the different events, grouped by category​
 • While in debug mode, settings can be altered if you are creating a new event trigger or you know what each setting does​
 • Event Triggers are grouped under Accounts, Time, Discussions, Networking, Sharing, Behaviour or Options​
 • Inactive event triggers are not yet implemented and will be enabled in a future version​
Event Management
 • Review a list of the different events, grouped by currency​
 • Create new events with powerful options (see screenshots)​
 • Mass update the events from the list view​
User Management
 • Search for users using the same search fields as the normal XF AdminCP user search​
 • View a paginated list of users & their credits values for each of your currencies​
 • Quickly update any user's points, complete with transaction log support (will show as "Adjustment by administrator" in the "Notes" field)​
Alerts
 • Full XenForo Alert system support​
 • Unique phrases for every combination of currency movement for all 30+ event types (current & upcoming)​
 • Can be enabled/disabled per-event​
Criteria: Fewer than X Credits
 • Ability to create trophies etc. using "Fewer than X <currency>" criteria​
Criteria: More than X Credits
 • Ability to create trophies etc. using "More than X <currency>" criteria​
Events
Events are how you let members earn credits. You can create as many events from each of the event triggers as you want.​
 1. Purchase - Buying internet points with real money via PayPal.​
 2. Content - Using [CHARGE=X] BBCode to charge other users to see your post's content.​
 3. Redeem - Using a redemption code​
 4. Adjust - Manipulating the currency of someone else.​
 5. Conversation - Sending a Private Message​
 6. Donate - Transferring currency to another user.​
 7. Download - Downloading a forum attachment.​
 8. Downloaded - Someone else downloading your attachment.​
 9. Thread - Posting a new thread​
 10. Post - Adding a post to a thread​
 11. Reply - Someone else posting in your thread​
 12. Post Like - Liking a post​
 13. Post Liked - Someone else liked your post.​
 14. Post Rate - Rating a post using the "Post Ratings" mod​
 15. Post Rated - Someone else rated your post using the "Post Ratings" mod​
 16. Profile - Someone else viewing your profile. Events should be limited.​
 17. Visit - Viewing a profile. Earning events should be limited. Charged events will lock out guests.​
 18. View - Viewing a thread. Charged events will lock out guests.​
 19. Viewed - Someone else viewing your thread. Events should be limited.​
 20. Upload - Uploading a new attachment.​
 21. Tag - Applying a descriptive label to a thread.​
 22. Revive - Posting in a dormant thread.​
 23. Message - Leaving a message on someone else's profile​
 24. Messaged - Someone else leaving a message on your profile​
 25. Warning - Receiving a Warning​
 26. Daily Activity - Awarded on first login each day​
 27. Follow - Following someone​
 28. Followed - Someone else following you​
 29. Poll - Posting a poll​
 30. Vote - Voting in a poll​
 31. Sticky - Your thread becoming sticky​
 32. XenForo Media Gallery Upload - Uploading new MediaGallery Media.​
 33. XenForo Media Gallery Download - Usergroups that can be affected by this event​
 34. XenForo Media Gallery Downloaded - Someone else downloading your MediaGallery media.​
 35. XenForo Media Gallery Comment - Adding a comment to a MediaGallery media resource.​
 36. XenForo Media Gallery Commented - Someone else commenting on your MediaGallery media resource.​
 37. XenForo Media Gallery Rate - Rating MediaGallery media.​
 38. XenForo Media Gallery Rated - Someone else rated your MediaGallery media.​
 39. Transfer - Moving your own currency from one form to another.​
 40. XenForo Resource Manager Upload - Uploading a new XenResource resource.​
 41. XenForo Resource Manager Update - Adding an update to a XenResource resource.​
 42. XenForo Resource Manager Download - Downloading a XenResource resource.​
 43. XenForo Resource Manager Downloaded - Someone else downloading your XenResource resource.​
 44. XenForo Resource Manager Comment - Adding a comment to a XenResource resource.​
 45. XenForo Resource Manager Commented - Someone else commenting on your XenResource resource.​
 46. XenForo Resource Manager Rate - Rating a XenResource resource.​
 47. XenForo Resource Manager Rated - Someone else rated your XenResource resource.​
 48. Interest - Growing the value of your currency over time.​
 49. Taxation - Reducing the value of your currency over time. Optionally transfer taxed credits to a certain user.​
 50. Paycheck - Occurs at regular intervals.​
 51. Trophy - Being awarded a new trophy.​
 52. Registration - A new user registers on the forum.​
 53. Give Warning - Applying a warning to someone else.​
 54. Upload Avatar - Uploading a new avatar.​
 55. Report Content - Reporting a piece of content to the moderators.​
 56. Reported Content - Your content was reported to the moderators.​
Some events can be limited by user group and/or forum. Other settings are available per event.


All events have the following Advanced Settings:​
 • Frequency​
 • Maximum Applications​
 • Limit Period​
 • Alert​
Notes
If you like this add-on, please consider leaving a Like and/or a review. We would really appreciate it! ?​
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Xenforolove و SONIC
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
1
بازدیدها
118
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

اشتراک‌گذاری فایل

بالا