پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.2
1591411685415.png


فعال ترین و مرتبط ترین محتوای خود را به نمایش بگذارید تا کاربران شما بتوانند اطلاعات فعلی را پیدا کنند و سریع درگیر شوند. روند به طور پیچیده توسط چندین عامل بر اساس نوع محتوا محاسبه می شود. این به افزایش مشارکت کاربر و بهبود تجربه کاربر با کمک به آنها کمک می کند تا محتوایی را که می خواهند به سرعت درگیر شوند، پیدا کنند.
 یافتن محتوای فعال و مرتبط را آسان‌تر و سریع‌تر کنید
فعال‌ترین و مرتبط‌ترین رشته‌ها، آیتم‌های رسانه و منابع خود را نمایش دهید
محتوای پرطرفدار را با چندین معیار محاسبه کنید.


پرطرفدار
فعال ترین و مرتبط ترین محتوای خود را به نمایش بگذارید تا کاربران شما بتوانند اطلاعات فعلی را پیدا کنند و سریع درگیر شوند. روند به طور پیچیده توسط چندین عامل بر اساس نوع محتوا محاسبه می شود. این به افزایش مشارکت کاربر و بهبود تجربه کاربر با کمک به آنها کمک می کند تا محتوایی را که می خواهند به سرعت درگیر شوند، پیدا کنند.

ویژگی‌های مدیر
استفاده از Trend برای رشته‌ها، آیتم‌های رسانه و منابع
ایجاد ویجت‌ها بر اساس پیکربندی‌های پرطرفدار که تنظیم کرده‌اید،
برگه‌های پیمایش را برای گرایش‌ها بر اساس نوع محتوا
محدود کنید یا اجازه دهید همه آن‌ها نشان داده شوند
پشتیبانی از مجوزهای گروه کاربر
Trending را طوری تنظیم کنید که صفحه فروم پیش‌فرض شما در
ویژگی‌های کاربر اطلاعات اولیه هیئت مدیره باشد
به‌سرعت به مرتبط‌ترین اطلاعات دسترسی
پیدا کنید تا سریع‌تر فعال‌ترین محتوا را برای شرکت در آن بیابید. مشاهده نحوه حرکت رشته‌ها در فهرست رشته‌های پرطرفدار
با نشانگر تغییر موقعیت . در دقیقه پاسخها + امتیاز واکنش در دقیقه پاسخها + بازدیدها در دقیقه پاسخها + بازدیدها + امتیاز واکنش در دقیقه حداقل پاسخها حداقل بازدیدها حداقل امتیاز واکنش گره تعیین آیتمهای رسانه پرطرفدار بر اساس: سن رتبه بندی مثبت (4 و 5 ستاره) در دقیقه بازدید در دقیقه

نظرات در دقیقه
نظرات + بازدید در دقیقه
رتبه‌بندی‌های مثبت (4 و 5 ستاره) + نظرات در دقیقه
رتبه‌بندی‌های مثبت (4 و 5 ستاره) + بازدید در دقیقه
رتبه‌بندی‌های مثبت (4 و 5 ستاره) + بازدید + نظرات در دقیقه
حداقل امتیازات مثبت
حداقل بازدیدها
حداقل نظرات
دسته بندی
تعیین منابع پرطرفدار بر اساس:
سن
رتبه بندی های مثبت (4 و 5 ستاره) در دقیقه
بارگیری در دقیقه
حداقل امتیازات مثبت حداقل دسته بندی
دانلودها

Showcase your most active and relevant content so your users can find current information and get involved fast. Trending is intricately calculated by several factors based on the content type. This will aid in increasing user involvement and improving user experience by helping them find the content they want to engage in quickly.
Make active and relevant content easier and quicker to find
Display your most active and relevant threads, media items, and resources
Calculate trending content by several criteria
1591411759720.png
Trending
Showcase your most active and relevant content so your users can find current information and get involved fast. Trending is intricately calculated by several factors based on the content type. This will aid in increasing user involvement and improving user experience by helping them find the content they want to engage in quickly.

Administrator Features
Use Trending for threads, media items, and resources
Create widgets based on the trending configurations you set
Add navigation tabs for trending based on the content type
Limit to specific categories/nodes or allow all of them to be shown
Support for user group permissions
Set Trending to be made your default forum page in Basic Board Information
User Features
Access the most relevant information swiftly
Find the most active content to participate in quickly
See how threads move in the trending thread list with an indicator for position change
Determine trending threads by:
Age
Replies per minute
Views per minute
Reaction score per minute
Reaction score + views per minute
Replies + reaction score per minute
Replies + views per minute
Replies + views + reaction score per minute
Minimum replies
Minimum views
Minimum reaction score
Node
Determine trending media items by:
Age
Positive ratings (4 and 5 star) per minute
Views per minute
Comments per minute
Comments + views per minute
Positive ratings (4 and 5 star) + comments per minute
Positive ratings (4 and 5 star) + views per minute
Positive ratings (4 and 5 star) + views + comments per minute
Minimum positive ratings
Minimum views
Minimum comments
Category
Determine trending resources by:
Age
Positive ratings (4 and 5 star) per minute
Downloads per minute
Minimum positive ratings
Minimum downloads
Category​
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
0
بازدیدها
77
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

اشتراک‌گذاری فایل

فایلهای مشابه

D.C Style - Advanced Download Xenforo v1.0.7 Patch Level 2 practicalsoft
ساخت صفحه دانلود پیشرفته برای زنفورو
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
XenConcept Download Tracker v2.1.1 Patch 1 practicalsoft
این افزونه به شما امکان می دهد تا اعضایی را که پیوست ها را دانلود کرده اند مشاهده کنید.
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
2
به‌روزرسانی شده
[DF] Hide BB Codes / with tag [BUY] 1.0.0 Patch Level practicalsoft
محتوا را در پیام های کاربر پنهان می کند.
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[Liam W] (RIP) Member Self Delete 2.0.5 Patch Level 3 practicalsoft
ین افزونه به اعضای شما این امکان را می دهد که حساب های خود را حذف کنند
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Badges 2.3.2 Patch Level 4 practicalsoft
به کاربران خود با نشان‌های کلکسیونی پاداش دهید و نحوه دریافت نشان‌ها را کنترل کنید.
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا