جدیدترین‌ها

«نكات مهم در پلان های روشنايی برق»

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: «نكات مهم در پلان های روشنايی برق» است. این موضوع تا کنون 35 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع «نكات مهم در پلان های روشنايی برق»
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020-06-07
119
37
28
30
اصفهان
«نكات مهم در پلان های روشنايی برق»
1- چراغ های مناسب انتخاب شده و توزيع نور يكنواخت باشد .
۲ - كوچكترين فيدر ق ابل قبول براي خطوط روشنايی برابر ۱0آمپر است.
۳ - سيم ارت برای تمام چراغ ها منظور شود.
۴ - حداكثر تعداد چرا غ (نقطه روشنايی ) روي هر خط در فضاي هاي متعدد برابر ۱۲ عدد است . ولی يك فضاي واحد محدوديت تعداد ندارد و فقط محدود به بار مجاز فيوز مربوطه مي باشد.
۵ - اگر سطح روشنايی طراحي شده خيلی پايين باشد ( مثلا كمتر از حداقل مقدار استاندارد ) به عنوان اشكال مطرح می شود .
۶ - استفاده از كليد مينياتوري براي خاموش و روشن كردن چراغ يا هر وسيله ديگر ممنوع است .( گاهی برای كنترل روشنايی فضاهاي بزرگ اين كار اشتباه را انجام مي دهند .)
۷ - در صورت استفاده از چشم الكترونيك ، لازم است نوع چشمي ، از نظر نحوه زاويه ديد و برد چشم ي ذكر گردد .
۸ - در مكان هايي از قبيل حمام، پشت بام، حياط و هر مكاني كه خطر پاشيدن آب به چراغ وجود دارد بايد از چراغ حباب دار ضد آب استفاده شود. ( IP ( 45
۹ - حداكثر افت ولتاژ در خطوط روشنايي برابر ۳ % از تابلو كنتور تا انتهاي خط روش نايي است ( اين مشكل در روشنايي محوطه هاي وسيع مانندپاركينگ ، مجتمع ها ،فضاي باز مجموعه ها و يا راه پله ساختمان هاي بلند مرتبه پيش مي آيد ) توجه شود كه روشنايي برخلاف پريز از نوع بار گسترده است .
۱۰ - كليد ها بايد با توجه به كاربرد ،از نوع مناسب انتخاب و در جاي ص حيح و مناسب جانمايي گردند .( مثلا كليد تك پل براي پله استفاده نشود .)
۱۱ - انشعاب گرفتن از خطوط تغذيه پريزها براي روشنائي اجتناب شود.
۱۳ - روشنايي اضطراري با باطري براي مشاعات ساختمان از قبيل راه هاي خروج ،راه پله ها ، ورودي ساختمان ،لابي و ..... منظور شده باشد و منبع تامين انرژي آن مشخص باشد .
۱۴ - بايد تغذيه به كليد داده شود نه به چراغ ! در محل ها ي خاصي كه برق رساني به چندين اتاق مي باشد كه ارتباط با همديگر امكان پذير نباشد تغذيه از طريق جعبه تقسيم تعبيه شده در ورودی اتاقها ، استفاده شود.
 
بالا پایین