جدیدترین‌ها

الکترونیک آمپلی فایر برای هدفون با آیسی LM386

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: آمپلی فایر برای هدفون با آیسی LM386 است. این موضوع تا کنون 50 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع آمپلی فایر برای هدفون با آیسی LM386
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
بالا پایین