جدیدترین‌ها

آنتن مرکزی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: آنتن مرکزی است. این موضوع تا کنون 44 بازدید کننده و, 1 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع آنتن مرکزی
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
149
62
28
30
اصفهان
آنتن مرکزی

آنتن از ميله هاي آلومينيوم تو خالي با فواصل معين جهت دريافت سيگنالهاي موجود در فضا طراحي ميگردد. حداقل سطح سيگنال دريافتي يك آنتن تلويزيون جهت وجود تصوير با کيفيت مناسب 1000 ميكرو ولت ميباشد.
آنتن ها با دو مدل VHF وUHF وجود دارند. به آنتن UHF پهن باند يا (broad band) يا چند کاناله و به VHF يك کاناله گويند.
سه پارامتروابسته به آنتن است :
نوع آنتن
بهره آنتن
جهت و محل آنتن

انتخاب نوع و تنظيم جهت و محل آنتن بايستي به نوعي باشد تا خروجي 1000 ميكرو ولت محقق شود .

بالون:
جهت تطبيق امپدانس 300 اهم آنتن به 75 اهم تجهيزات آنتن مرکزي استفاده ميشود.

پيش تقويت کننده (PRE AMPLIFIER) :
درصورتي كه سيگنال دريافتي از آنتن تلويزيون به جهت موقعيت آنتن و يا فاصله آنتن تا تجهيزات آنتن مرکزي ضعيف باشد از پيش تقويت کننده استفاده ميشود.

انتخاب پيش تقويت کننده بر اساس :
پوشش باند فرکانسي بهره (GAIN)
مقدار نويز
توان خروجي

فيلتر (FILTER) :
فيلتر جهت حذف فرکانس هاي ناخواسته و در يافت سيگنال بدون تداخل و نويز استفاده ميشود.

مسدود کننده(TRAP) :
مسدود کننده جهت فيلتر (مسدود کردن ) يك کانال بكار ميرود.

تضعيف کننده (ATTENUATORS ) :
در بعضي از قسمتهاي سيستم طراحي شده سيگنال دريافتي بيش از اندازه ميباشد. در اين حالت جهت کاهش مقادير سيگنال دريافتي از تضعيف کننده استفاده ميشود. تضعيف کننده تمام سيگنال عبوري را به يك اندازه تضعيف نموده و در مدلهاي ثابت و قابل تغيير وجود دارند.

ترکيب کننده (COMBINER يا MIXER) :
در صورتيكه بيش از يك آنتن در يك سيستم استفاده گردد ،از ميكسر جهت ترکيب قراردادن برروي يك مدار استفاده ميشود.
 

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
149
62
28
30
اصفهان
تقويت کننده :
دريافت سيگنال از آنتن
پردازش سيگنال (حذف نويز)
تقويت سيگنال
عمل پردازش سيگنال در قسمتهاي فيلتر، مسدود آننده ،تضعيف کننده و ترکيب آننده نيز انجام مي شود .

تقويت سيگنال در تقويت کننده:
مقدار توانايي آمپلي فاير در تقويت سيگنال (GAIN) ورودي ،ضريب تقويت سيگنال ناميده ميشود.اين مقدار نبايد از قابليت خروجي بيشتر باشد.چون در اين حالت تقويت کننده به حالت اشباع وارد شده و سيگنال خروجي خراب ميگردد.
آمپلي فايرها معمولا به صورت پهن باند بوده و چندين کانال را به طور يكنواخت تقويت ميكنندو در هر کانال تنظيم سطح خروجي تك تك کانالها به کمك مدار کنترل تقويت کننده (AGC) امكان پذير ميباشد.
در صورتي که تداخل کانالها در يك سيستم زياد باشد ميتوان از آمپلي فاير تك کاناله (STRIP) استفاده نمود. اين آمپلي فاير بعد از بلوکه کردن تمامي کانالهاي ديگر فقط کانال مورد نظر را با بهره تنظيمي عبور ميدهد.

پارامتر اصلي در انتخاب تقويت کننده:
فرکانس و تعداد کانالهاي دريافتي
افت کل سيستم
نوع سيگنال ورودي
مقدار خروجي

آمپلي فاير بستگي به محل استفاده به دونوع تقسيم ميگردند:
1 - آمپلي فاير توزيع (DISTRIBUTION AMP)
2 - آمپلي فاير خط (LINE AMP)

آمپلي فاير توزيع
در ابتداي مدار براي توزيع سيگنال بين شاخه ها و آمپلي فاير خط جهت تقويت سيگنال در انشعابهايي که مقدار سيگنال ضعيف است و تصويرفاقد کيفيت مطلوب است ، استفاده ميشود.

تقویت کننده خط
تقويت کننده خط جهت ارتقاء سطح سيگنال در يك خط مشخص که مقدار سيگنال آن بواسطه طول زياد خط و يا قدر پايين تقويت کننده اصلي ،پايين است استفاده ميشود.
 
بالا پایین