جدیدترین‌ها

رله ي زمانی (تایمر راه پله )

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: رله ي زمانی (تایمر راه پله ) است. این موضوع تا کنون 28 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع رله ي زمانی (تایمر راه پله )
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
138
52
28
30
اصفهان
رله ي زمانی (تایمر راه پله ) :رله هاي زمانی درانواع مختلف وباساختمان هاي گوناگونی ساخته میشوند. از انجا که هدف ما فقط آشنایی با کاربرد وعملکرد رله هاي زمانی است از بحث پیرامون ساختمان داخلی ان خودداري میکنیم. در گذشته براي اینکه تعدادي لامپ را از چند نقطه روشن و خاموش کنند از کلید تبدیل به همراه کلید صلیبی استفاده میکردند(مثلا در راهروهاي طویل و داراي خروجی هاي متعدد ویا در راه پله ي ساختمان چندین طبقه).اما امروزه کلید صلیبی کمتر ساخته میشود ودر بازار موجود نیست. بجاي ان درچندین موارد ازنوعی رله ي زمانی استفاده میشود که به ان رله ي راه پله
میگویند.درمدار روشنایی راه پله بارله ي زمانی بافشار به یک شستی که بجاي کلید بکار گرفته شده است رله شروع بکار میکند ولامپ هاي راه پله روشن میشوند وپس از گذشت زمان معینی خاموش میشوند.بر روي رله هاي راه پله که معمولا دکمه اي وجود دارد که سه حالت خاموش روشن ودائم و روشن زمانی توسط ان انتخاب میشود حالت خاموش براي روز است. حالت دائم براي مواقعی از شب که رفت وامد زیاد است استفاده میشود وحالت روشن زمانی براي اوقاتی از شب درنظر گرفته شده که رفت وامد کم است .درحالت روشن زمانی رله پس از تحریک لامپ ها راروشن میکند وبه مدت زمان معینی که روي ان تنظیم شده است انهاراروشن نگه میدارد. معمولا زمان تنظیمی به گونه اي است که فرد
پس از ورود به راه پله بتواند در روشنایی به منزل برسد. رله هاي زمانی خود دونوع اند: ساده وتاخیري. معمولا هر رله داراي کنتاکت هایی است که در شرایط عادي {تحریک نشده}باز یا بسته اند.زمانی که رله عمل میکند کنتاکت هاي باز آن بسته و با استفاده از این کنتاکت ها مداري را قطع و یا وصل کرد.هنگا می که یک رله ي زما نی ساده را تحریک میکنیم این رله پس از گذشت زمان تنظیم شده ي روي آن ضمن تغییر حالت عمل قطع یا وصل را انجام می دهد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم در این حالت باقی میماند.با قطع تحریک رله به حالت اول خود بر می گردد. رله ي تا خیري به این صورت عمل می کند که وقتی آن را تحریک می کنیم بلا فاصله کنتاکت ها ي رله تغییر میدهند و مدار را وصل می کنند. سپس با گذشت زمان تنظیم شده مجددا رله به حالت اول خود بر می گردد. به این ترتیب معلوم می شود که رله هاي راه پله از نوع رله هاي تاخیري هستند.
 
بالا پایین