جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار مدار تایمر قابل برنامه ریزی ساده

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: مدار تایمر قابل برنامه ریزی ساده است. این موضوع تا کنون 24 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار تایمر قابل برنامه ریزی ساده
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63

مدار تایمر قابل برنامه ریزی ساده​


timerSCR.png


simpleprogrammabletimer328617bcbc6f6855.png


15.how-to-make-simple-programmable-timerb8a3d573d95160aa.jpg
 
بالا پایین