جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار دزدگیر (فعال شدن با لمس دستگیره در)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: مدار دزدگیر (فعال شدن با لمس دستگیره در) است. این موضوع تا کنون 38 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار دزدگیر (فعال شدن با لمس دستگیره در)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
بالا پایین