جدیدترین‌ها

مواردي که باید در مورد ایمنی برق به خاطر بسپاریم

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: مواردي که باید در مورد ایمنی برق به خاطر بسپاریم است. این موضوع تا کنون 41 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع مواردي که باید در مورد ایمنی برق به خاطر بسپاریم
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
134
52
28
30
اصفهان
مواردي که باید در مورد ایمنی برق به خاطر بسپاریم


1) سه عاملی که در شوك الکتریکی دخالت دارند، عبارتند از : مقاومت، ولتاژ و جریان
2) مقاومت پایین بدن، بالا رفتن جریان را سبب می شود در نتیجه شوك الکتریکی ایجاد می شود.
3) مقاومت بدن به قسمت بیرونی (مقاومت پوست) و داخلی (مقاومت بافت بدن) و جریان خون تقسیم می شود.
4) هر چه ولتاژ بالاتر باشد خطر شوك الکتریکی بیشتر خواهد شد .
5) هر ولتاژي بالاي 30V ،ولتاژ خطرناك محسوب می شود .
6) هر چه جریان بالاتر باشد خطر شوك الکتریکی بیشتر خواهد شد .
7) هر جریانی بالاتر 5 از میلی آمپر جریان خطرناك محسوب می شود.
8) هر چه زمان تماس بیشتر باشد ، خطر شوك الکتریکی بیشتر خواهد بود.
9) جریان شوك الکتریکی که از قلب عبور می کند بسیار خطرناك خواهد بود.
10) ایمنی بیشتر بستگی زیادي به آگاه کردن پرسنل به نکات و دستورات ایمنی دارد.
11) اگر شما بخشی از مسیر یک مدار الکتریکی به زمین شوید، به طور جدي دچار سوختگی یا مرگ خواهید شد.
12) زمین کردن یعنی اینکه اتصالات قطعات یک سیم کشی تاسیسات به اتصال زمین مشترك متصل گردند.
13) زمین کردن صحیح و درست تاسیسات پرسنل را از خطر آتش سوزي و شوك الکتریکی محافظت می کند .
14) قفل کردن کلید هاي اصلی ، توسط محافظ مخصوص ، و زدن برچسب « دست نزنید » در حین کار کردن پرسنل
با دستگاه مورد نظر از ضروریات می باشد زیرا باعث می شود شخص دیگري دستگاه را روشن ننماید.
15) در زمانی که دستگاه داراي برق است از تعمیر کردن و دست زدن به آن خودداري کنید.
16) قبل از اینکه خازن ها را بردارید آن ها را تخلیه کنید.
17) هرگز از دستگاه هاي اندازه گیر اضافه بار مستقیم یا غیر مستقیم جهت اندازه گیري مقادیري بالاتر از ردیف اندازه
گیري آنها استفاده نکنید.
18 ) قبل از اندازه گیري با دستگاه هاي اندازه گیري ، پروپ هاي آنها را از نظر قطع بودن ویا فرسودگی امتحان کنید.
19 ) اگر کسی آسیب دید فورا ًجهت امداد اطلاع دهید.
20 ) براي کنترل خونریزي به طور مستقیم بر روي محل فشار دهید.
21 ) سوختگی درجه یک را با فرو بردن محل سوختگی در آب سرد درمان کنید .
22 ) اگر مصدوم نفسنمی کشد ، تنفس مصنوعی را اجرا کنید.
23 ) آتش سوزي را می توان با اداره صحیح محل به حداقل رساند.
24 ) از کپسول هاي دي اکسید کربن و یا پودر خشک جهت خاموش کردن آتش هاي ناشی از برق استفاده کنید.
 
بالا پایین