جدیدترین‌ها

نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( هم بند کردن )

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( هم بند کردن ) است. این موضوع تا کنون 30 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( هم بند کردن )
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
131
52
28
30
اصفهان
نکات اجرایی تاسیسات برق ساختمان ( هم بند کردن )


هم بند کردن

قسمت هاي اصلي فلزي ساختمان، مانند اسكلت فلزي و آرماتورهاي بتن (در صورت امكان)
• هادي حفاظتي كليه وسايل و دستگاه هاي نصب ثابت و هادي هاي حفاظتي پريزها
در سرويس هاي بهداشتي مي بايست براي هم ولتاژ كردن هم بندي اضافي انجام شود همين
هم بندي موارد زير را شامل مي شود:
• وان يا زير دوشي فلزي
• لوله هاي آب سرد و گرم
• بدنه هاي هادي وسائل نصب ثابت
• لوله هاي فلزي فاضلاب
• لوله هاي گاز، حرارت مركزي يا هر نوع لوله ديگر
• هادي هاي حفاظتي مدارهاي پريز و روشنائي
در آشپزخانه بايد براي هم ولتاژ كردن هم بندي اضافه انجام شود، اين هم بندي بايد موارد زير
را شامل شود:
• يخچال، اجاق گاز، قفسه بندي فلزي، ظرفشوئي (سينك)، هر نوع وسايل برقي، لوله هاي
آب سرد و گرم، لوله هاي فاضلاب، لوله هاي حرارت مركزي، اجزاي فلزي ساختمان از
جمله ستون ها، هادي هاي حفاظتي مدارهاي پريز و روشنائي.
مهندس ناظر برق از زماني كه اسكلت ساختمان اجرا مي شود بايد وارد عمليات نظارت شود.
در پروژه مي بايست هم بندي اصلي و اضافي زير نظر متخصص مربوطه به قرار زير انجام گردد:
الف: هم بندي اصلي براي هم ولتاژ كردن
يك هادي هم بندي اصلي بايد كليه قسمت هاي زير را از نظر الكتريكي به يكديگر وصل كند.
• هادي حفاظتي اصلي
• هادي اتصال به زمين
• لول هاي اصلي فلزي آب
• لوله هاي اصلي گاز
• لوله هاي قائم (رايزرها) تأسيسات از هر نوع
• قسمت هاي فلزي اصلي ساختمان مانند اسكلت فلزي و آرماتورهاي بتن.
ب: هم بندي اضافي براي هم ولتاژ كردن
هم بندي اضافي براي هم ولتاژ كردن بايد كليه قسمت هاي ... را كه به طور همزمان در دسترسند
در بر گيرد از جمله:
• كليه نرده ها و پلكان و قسمت هاي فلزي استخر
• كليه بدنه هاي هادي دستگاه ها و لوازم و غيره كه به صورت ثابت نصب شده باشند.
• قسمت هاي هادي بيگانه از هر نوع
• مواد كاهنده مقاومت نسبت به نمك و ذغال ارجح مي باشد.
مقاومت مجاز سيستم اتصال زمين فشار ضعيف حداكثر 2 اهم مي باشد.
• قسمت هاي فلزي اصلي ساختمان مانند اسكلت فلزي و آرماتورهاي بتن بايد به چاه ارت متصل گردد.
 
بالا پایین