جدیدترین‌ها

الکترونیک ولتاژ های دیود زنر و پارت نامبر آنها

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک آنالوگ ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: ولتاژ های دیود زنر و پارت نامبر آنها است. این موضوع تا کنون 164 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک آنالوگ
نام موضوع ولتاژ های دیود زنر و پارت نامبر آنها
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,302
1
204
63
ولتاژ های دیود زنر و پارت نامبر آنها
unnamed.jpg


1N 4728 3.3v
1N 4729 3.6v
1N 4730 3.9v
1N 4731 4.3v
1N 4732 4.7v
1N 4733 5.1v
1N 4734 5.6v
1N 4735 6.2v
1N 4736 6.8v
1N 4737 7.5v
1N 4738 8.9v
1N 4739 9.1v
1N 4740 10v
1N 4741 11v
1N 4742 12v
1N 4743 13v
1N 4744 15v
1N 4745 16v
1N 4746 18v
1N 4747 20v
1N 4748 22v
1N 4749 24v
1N 4750 27v
1N 4751 30v
1N 4752 33v
1N 4753 36v
1N 4754 39v
1N 4755 43v
1N 4756 47v
1N 4757 51v
1N 4758 56v
1N 4759 62v
1N 4760 68v
1N 4761 75v
1N 4762 82v
1N 4763 91v
1N 4764 100v
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ali
بالا پایین