جدیدترین‌ها

پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک دیجیتال ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام است. این موضوع تا کنون 61 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک دیجیتال
نام موضوع پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
بالا پایین