آموزش کلیدهای میانبر ورد

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته نرم افزار ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: کلیدهای میانبر ورد است. این موضوع تا کنون 127 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته نرم افزار
نام موضوع کلیدهای میانبر ورد
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 127
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
2020-06-10
133
114
43
کلیدهای میانبر word

🌈كلید های میانبر ویرایش متن
حذف كاراكتر قبلی اشاره گر:Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی كه انتخاب شده است:Delete
حذف واژه قبلی اشاره گر:Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدی اشاره گر:Ctrl+Delet
كپی و حذف متن انتخاب شده:Ctrl+X
كپی گرفتن از متن انتخاب شده:Ctrl+C
الصاق متن كپی شده:Ctrl+V
بررسی املایی یك سند:F7
یافتن متن در سند:Ctrl+F
جایگزینی متن در سند:Ctrl+H
عملUndo:Ctrl+Z
عملRedo:Ctrl+Y
پایان سطر و انتقال به سطر بعدی:Enter
حركت به سمت پایین درTab :Outline
درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی:Tab
حذف یا افزودن سطر جاری:Ctrl+0

🌈كلیدهای میان بر قالب بندی متن
تغییر قلم:F+Shift+Ctrl
تغییر اندازه قلم:p+Shift+Ctrl
پررنگ كردن قلم:B+Ctrl
ایتالیك كردن قلم:I+Ctrl
زیر خط دار كردن قلم:U+Ctrl
دو زیر خط دار كردن قلم:D+Shift+Ctrl
حذف قالب بندی كاراكتر:Space Bar+Ctrl
فضای خطوط تنها پاراگراف:1+Ctrl
فضای دو برابر خطوط پاراگراف:2+Ctrl
فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف:5+Ctrl
تراز بندی وسط پاراگراف:E+Ctrl
تراز بندی چپ پاراگراف:L+Ctrl
تراز بندی راست پاراگراف:R+Ctrl
تراز بندی از دو طرف پاراگراف:J+Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ:M+Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست:M+shift+Ctrl
حذف قالب بندی پاراگراف:Q+Ctrl
به روز رسانی فیلدها:F9
تغییر روش نمایش فیلد منتخب:Shift+F9
تغییر روش تمام فیلدهای سند:Alt+F9
كاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یك رقم:[+Ctrlا]
تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی:<+Ctrl+Shiftا>
تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعكس:D+Shift+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعكس:=+Ctrl
تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعكس:=+Ctrl+Shift
تبدیل ابتدای كلمات به حروف كوچك یا بزرگ:AK+shift+Ctrl
تغییر قلم جاری:F+Shift+Ctrl
تغییر قلم جاری:F+Shift+Ctrl
تغییر اندازه قلم جاری:F3+SHIFT
ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی:p+Shift+Ctrl
حذف تو رفتگی سطر بعدی:T+Ctrl
حذف تو رفتگی سطر دوم:T+Shift+Ctrl
انتخاب همه سند:A+Ctrl
درج یك شكستگی سطری:Enter+Shift
انتقال به سطر یا صفحه بعدی:Ctrl+Enter
اشكار یا پنهان نمودن علایم:H+Shift+Ctrl

🌈كلیدهای میان بر صدا
خاموش/روشن نمودن میكروفن:Win key+V
انتقال بین دو حالت دیكته و فرمان صوتی:Win key+T
فعال كردن حالت تصحیح:Win key+C

🌈كلیدهای میان بر منوها
فعال شدن اولین عنوان نوار منو:ALT
فعال شدن منویAlt + F :File
فعال شدن منویAlt + E:Edit
فعال شدن منویAlt + V:View
فعال شدن منویAlt + I:Insert
فعال شدن منویAlt + O:Format
فعال شدن منویAlt + T:Tools
فعال شدن منویAlt + A:Table
فعال شدن منویAlt + W:Windows
فعال شدن منویAlt + H:Help
 
دسته : نرم افزار
بالا پایین