جدیدترین‌ها

کلید صلیبی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: کلید صلیبی است. این موضوع تا کنون 84 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع کلید صلیبی
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
149
62
28
30
اصفهان
کلید صلیبی


امروزه کلید صلیبی کاربردي ندارد و به جاي آن از رله راه پله استفاده می شود. در صورتی که کلید صلیبی در اختیار دارید می توانید فقط به عنوان یک تجربه آن را انجام دهید و چنانجه کلید صلیبی موجودنیست به جاي آن از نوع دیگر رله راه پله استفاده کنید . از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ را از چند نقطه (بیش از دو نقطه ) روشن و خاموش کنند. براي این کار. باید در ابتدا و انتهاي مدار یک کلید تبدیل وبین آنها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد . طرز اتصال به این ترتیب است که از دو پیچ کلید تبدیل به دو سر یک کلید صلیبی و از دو پیچ دیگر به کلیدتبدیل بعدي وصل می کنیم . معمولا دو پیچ کلید صلیبی را براي ورودي ودو پیچ دیگر را براي خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچ ها به هم ارتباط نداشته باشند این دو پیچ را می توان به وسیله اهم متر تشخیص داد . سپس یک مشترك کلید تبدیل را به فاز و از آن از مشترك کلید تبدیل بعدي به لامپ وصل می کنیم . دو نوع کلید صلیبی موازي و متقاطع وجود دارد که عمکرد آنها یکی است ،ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند . در نوع متقاطع دو سیم ورودي به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند ، وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند ، دو سیم خروجی گرفته می شود .شکل زیر اتصال این کلید را در دو حالت نشان می دهد.
 
بالا پایین