جدیدترین‌ها

B4X FEED App crash on customlistview addtextitem

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: App crash on customlistview addtextitem است. این موضوع تا کنون 30 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع App crash on customlistview addtextitem
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,301
1
203
63
Hello
I have converted b4a project to b4i, I transferred modules & convert bal to bil step by step as mentioned here in this forum.
The b4i app is error free in IDE code and remote compiled smoothly.
The problem raised when customlistview.addtextitem called!
Spoiler: error
SignalHandler 11
Signal - 11
Stack Trace: (
"0 imax SignalHandler + 80",
"1 libsystem_platform.dylib 0x00000001ab14d9dc <redacted> + 40",
"2 imax -[b4i_customlistview _insertattextitem:::] + 1004",
"3 imax -[b4i_customlistview _addtextitem::] + 156",
"4 imax -[b4i_mainpage _get_vendors] + 120",
"5 imax -[ResumableSub_main_JobDone resume::] + 27780",
"6 imax -[b4i_main _jobdone:] + 160",
"7 CoreFoundation <redacted> + 144",
"8 CoreFoundation <redacted> + 292",
"9 imax +[B4I runDynamicMethod:method:throwErrorIfMissing:args:] + 1608"
)...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین