الکترونیک ATtiny85 PWM Primer Tutorial Using Arduino

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته electronic ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: ATtiny85 PWM Primer Tutorial Using Arduino است. این موضوع تا کنون 58 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته electronic
نام موضوع ATtiny85 PWM Primer Tutorial Using Arduino
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 58
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
Sometimes you don't need a large microcontroller to get your work done. In this installment, TK teaches us how to use the ATtiny combined with Arduino to use the PWM function found on this chip.

The post
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
appeared first on
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین