جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4X] Firebase Auth REST API

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4X] Firebase Auth REST API است. این موضوع تا کنون 21 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4X] Firebase Auth REST API
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,302
1
204
63
Not all API commands I have implemented and tested, if you have problems, then ask in the comments or in a new thread.

With this class you can register and log in your users via email and password. And a lot more...

Setup:
 1. put your API Key in the Class_Globals
  1. Private const API_KEY As String = "AIzaSyDPXXXXXX"
FirebaseAuthREST
Author: Alexander Stolte
Version: 1.1

 • FirebaseAuthREST
  • Functions:
   • changeEmail (idToken As String, email As String, returnSecureToken As Boolean) As ResumableSub
    Change email
    لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


    firebase.google.com
    firebase.google.com
    idToken - A Firebase Auth ID token for the user.
    email - The user's new email.
    returnSecureToken -...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین