جدیدترین‌ها

B4X FEED [B4X] [XUI] xGraph Class and b4xlib

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: [B4X] [XUI] xGraph Class and b4xlib است. این موضوع تا کنون 22 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع [B4X] [XUI] xGraph Class and b4xlib
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
The xGraph Class and B4XLib allows graphic analysis of signals.
It works on all three products: B4A, B4i and B4J.

The graph holds a given number of curves (10 by default) with a given number of samples (10000 by default) these values can be defined in the Designer.
All curves have the same number of samples with the same X signal.

What can be done:
- Draw up to 4 curves on the same graph.
- Show values when moving the cursor on the graph.
- Zooming, either with the cursor or setting in the code.
- Different scale modes.
- Different methods on curves.
-- Copy a curve to another location.
-- Add a value to a curve.
-- Multiply a curve by a value.
-- Add two curves and save the result in another curve.
-- Multiply two curves and save the result in another curve.
-- Calculate the integral of a curve and save the result in another curve.
-- Calculate the derivative of a curve and save the result in another curve.

Attached the xGraphDemo.zip file contains three demo program using the...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین