الکترونیک Dark Sky Lighting – Helping Remove Light Pollution

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته electronic ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Dark Sky Lighting – Helping Remove Light Pollution است. این موضوع تا کنون 66 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته electronic
نام موضوع Dark Sky Lighting – Helping Remove Light Pollution
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 66
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
In an effort to explore concepts to help in efforts to remove light pollution, TK gives us a primer on Dark Sky lighting recommendations and the start of a project to go with it.

The post
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
appeared first on
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین