جدیدترین‌ها

B4X FEED Encountering Library Not Found Error

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Encountering Library Not Found Error است. این موضوع تا کنون 9 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Encountering Library Not Found Error
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,014
1
161
63
Hello all,
have searched the forums but cannot identify a solution to build failure after updating to B4I v6.80 about an hour ago. Seems as if though the linker cannot find the liSQL library.

Any ideas?

Key error text: "ld: library not found for -liSQL"

Other Pertinent Error Message Details:


Ld /Users/bigal/Documents/B4iBuildServer\ 2/UploadedProjects/<user id>/Payload/TestApp7.app/TestApp7 normal x86_64 (in target 'B4iProject' from project 'B4iProject')
cd /Users/bigal/Documents/B4iBuildServer\ 2/UploadedProjects/<user id>
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/clang -target x86_64-apple-ios10.0-simulator -isysroot /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator13.6.sdk -L/Users/bigal/Documents/B4iBuildServer\ 2/UploadedProjects/<user id>/Payload -L../../Libs -F/Users/bigal/Documents/B4iBuildServer\ 2/UploadedProjects/<user id>/Payload -F../../Libs...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین