جدیدترین‌ها

B4X FEED ERROR DE LECTURA DE REGISTROS (NextRow)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: ERROR DE LECTURA DE REGISTROS (NextRow) است. این موضوع تا کنون 8 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع ERROR DE LECTURA DE REGISTROS (NextRow)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
...
...

Try
SentenciaSql="SELECT codigocompania, codigoarticulo, descripcion, nombrecorto , precio, porcentajeitbm , imagen FROM articulos where codigocompania = " & "'" & CodigoCompaniae & "'" & " and codigogrupo = " & "'" & CodigoGrupoe & "'" & " and EStatus = " & "'" & "A" & "'"
Dim SenderFilter As Object = ModConexionSQL.sQL1.ExecQueryAsync("SQL", SentenciaSql, Null)
Wait For (SenderFilter) SQL_QueryComplete (Success As Boolean, rs As JdbcResultSet)
If Success Then
Do While rs.NextRow

...
...
El NextRow revienta al leer el registro 25, siempre se queda ahí, hemos probado con otras tablas y pasa lo mismo
usamos la libreria jtds-1.3.1.jar-

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین