جدیدترین‌ها

B4X FEED INTENT ID (Share intents and anothers important Intents)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: INTENT ID (Share intents and anothers important Intents) است. این موضوع تا کنون 20 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع INTENT ID (Share intents and anothers important Intents)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
Hello everyone.
A few days ago I decided to collect all intents I use constantly in my applications and make a library for it.
They are common and easy intents to find here in the forum and outside it as well.

Most codes can be found in stackoverflow (i think all)

This libs have social share intents, like share on facebook, skype, snapchat, hangouts, messenger, whatsapp, telegram, twitter and whatsapp.


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


Here is a list of functions.

- Open_Audio
- Open_Video
- ShareText
- ShareImage
- Share_TextandImage
- ShareMultiple_Images
- ShareTextandImage_Instagram
- ShareTextandImage_Twitter
- ShareText_Twitter
- ShareImage_Facebook
- ShareText_Telegram
- Share_Audio
- Share_File
- ShareText_WhatsApp
- ShareImage_WhatsApp
- ShareAudio_WhatsApp
- ShareVideo_WhatsApp
- OpenPage_Facebook
- OpenPage_Twitter
- Send_Email
- Send_SMS
- OpenCompany_GooglePlay
- OpenApp_GooglePlay
- Open_WebSite
-...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین