جدیدترین‌ها

B4X FEED Maven artifact not found: com.google.firebase/firebase-installations

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: Maven artifact not found: com.google.firebase\/firebase-installations است. این موضوع تا کنون 22 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع Maven artifact not found: com.google.firebase\/firebase-installations
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
after installing b4a 10 and going through the installation process from the beginning i am getting an error when i Update SDK Manager "Recommended Updates"

I saw this thread but it seems like there is still an update that gives that error.

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


I have updated today to latest SDK. After update App using Firebase Maven cannot start also in debug mode and doesn't tell information or error via Debug. Compiling in Release mode and trying to start App i have this error to my smarphone screen. java.lang.RuntimeException: Unable to get...
www.b4x.com
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


After updating all the recommended SDKs, I get the following error. Maven artifact not found: com.google.firebase/firebase-installations After searching for firebase-installations and installing the two results, the problem is resolved. I guess that is something that needs to be added to the...
www.b4x.com
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


what should I do? not install recommended updates?

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین