جدیدترین‌ها

B4X FEED ZXingLib by icefairy333 - modified by Johan Schoeman (Scan QR Codes and other 1D/2D Barcodes)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته b4xfeed ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: ZXingLib by icefairy333 - modified by Johan Schoeman (Scan QR Codes and other 1D\/2D Barcodes) است. این موضوع تا کنون 5 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته b4xfeed
نام موضوع ZXingLib by icefairy333 - modified by Johan Schoeman (Scan QR Codes and other 1D\/2D Barcodes)
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,013
1
161
63
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


See the attached project (with library files in the /files folder of the project). This is based on the original work of . I have modified 's library so that it can do the following:

1. Set the color of the border of the framing rectangle from B4A code
2. Set the color of the laser from B4A code
3. Set the color of the mask around the framing rectangle from B4A code
4. Set the color of the result points from B4A code
5. Set the color of the final panel being displayed before control is being returned to the B4A project from B4A code
6. Ability to switch on/off the torch when making use of the back camera scanner by means of the volume up/down buttons. Use the volume up/down buttons to toggle the torch on/off when the scanner is active.

a. It retains the Portrait /Landscape option as per...

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند


لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا پایین