دودسیگار

  1. PracticalSoft

    مقالات در دود سیگار چه ترکیبات سمی وجود دارد ؟

    در دود سیگار چه ترکیبات سمی وجود دارد ؟ دود سیگاراعتیاد به سیگار در واقع وابستگی فرد به نیکوتین می باشد. نیکوتین با فعال کردن سیستم پاداش دوپامینی باعث اعتیاد به سیگار می‌شود. دود سیگار حاوی بیش از ۴۰۰۰ نوع ماده سمی گوناگون است که شامل آلدئیدها، اسیدها، اکسیدها، ترکیبات فنلی، آلکالوئیدها،...
بالا پایین