Account upgrades

اشتراک ویژه نقره ای مخصوص بخش زنفورو

IRR 1,450,000 در 2 ماه
تنها با 145 هزار تومان به مدت دو ماه کاربر ویژه طلایی ما شوید (اکانت ویژه به مدت 2 ماه)
توجه این اشتراک فقط مختص بخش زنفورو انجمن میباشد
دانلود روزانه 7 فایل
از قسمتهای ویژه زنفورو و یا از فایلهای رایگان
دسترسی به بخش ویژه زنفورو
دسترسی به آموزشهای ویژه زنفورو
یادآوری قوانین انجمن
خرید اشتراک زنفورو فایلهای فروشگاه و دیگر قسمتها را شامل نمیشود
اهدا 130 سکه اعتبار هدیه برای دانلود فایلهای اعتباری
این سکه ها محدودیت زمانی ندارند
با این اکانت فقط به اندازه اعتبار هدیه میتوانید از بخشهای اعتباری دانلود نمایید
پس از ارتقاء کاربری پیام بدهید تا سکه های شما برایتان فعال شود

اشتراک ویژه طلایی مخصوص بخش زنفورو

IRR 2,000,000 در 3 ماه
تنها با 200 هزار تومان به مدت 3 ماه کاربر ویژه طلایی ما شوید (اکانت ویژه به مدت3 ماه)
توجه این اشتراک فقط مختص بخش زنفورو انجمن میباشد
دانلود روزانه 15 فایل
از قسمتهای ویژه زنفورو و یا از فایلهای رایگان
دسترسی به بخش ویژه زنفورو
دسترسی به آموزشهای ویژه زنفورو
یادآوری قوانین انجمن
خرید اشتراک زنفورو فایلهای فروشگاه و دیگر قسمتها را شامل نمیشود
اهدا 180 سکه باعتبار هدیه برای دانلود فایلهای اعتباری
این سکه ها محدودیت زمانی ندارند
با این اکانت فقط به اندازه اعتبار هدیه میتوانید از بخشهای اعتباری دانلود نمایید
پس از ارتقاء کاربری پیام بدهید تا سکه های شما برایتان فعال شود
بالا