غدیر

  1. practicalsoft

    غدیر یه جا به نام غدیر (کودکانه های غدیری)

    یه جا به نام غدیر روزی پیامبر ما یه جا به نام غدیر گفت به همه آدما هر کسی من بوده ام بزرگ و رهبر او از این به بعد علی هست امام و سرور او از اون به بعد علی شد امام ما مومن ها عید می گیریم اون روزو تا باشد دنیا دنیا علی امام ما هست اینو همه میدونیم ما علی رو دوست داریم شیعه اون می مونیم(2)
  2. practicalsoft

    غدیر مژده ی عید غدیر (کودکانه)

    مژده ی عید غدیر بچه ها شادی کنید، آمده عید غدیر باز گوید مادرم، قصه های دلپذیر بار دیگر شهر ما، نور باران می شود بافروغ چلچراغ، شب چراغان می شود باز هم امشب پدر، نقل و شیرینی خرید باز بوی عطرِ و گُل، می دهد پیغام عید بنده خوب خدا، یار پیغمبر علی علیه السلام او امام اول است، بهترین...
بالا