کلید 1پل

  1. PracticalSoft

    کلید تک پل (مدار کلید تک پل)

    کلید تک پل کلیدهای تک پل جهت خاموش و روشن نمودن وسایل روشنایی حداکثر تا 10 آمپر در مدارات برق استفاده می گردد .
بالا پایین