مسدود

  1. abass

    ربات تلگرام تکه کد مسدود سازی کاربر

    تکه کد مسدود سازی کاربر یکی از کاربردی ترین تکه کد ها برای مسدود سازی کاربر از گروه یا ربات می باشد که دستور آن به شکل زیر تعریف می شود. $bans = json_decode(file_get_contents('bans.json'),true); $sudo = ایدی; if (preg_match('/(مسدود)(.*)/', $text) and $from_id == $sudo) { $text =...
بالا