جدیدترین‌ها

python

  1. PracticalSoft

    کمپانی های بزرگی که از Python استفاده میکنند

    💭 کمپانی های بزرگی که از Python استفاده میکنند : 🔻 Google 🔻 Instagram 🔻 Uber 🔻 Dropbox 🔻 Reddit 🔻 Amazon 🔻 Pinterest 🔻 Netflix 🔻 Spotify 🔻 Facebook 🔺 Via IG : NeuralNine
بالا پایین