ربات تلگرام

 1. abass

  تکه کد تکه کد یاد آوری ربات

  تکه کد یاد آوری ربات $yadavari = json_decode(file_get_contents("data/settings.json"),true); $time = date("Y-m-d H:i:s"); if($time > $yadavari["max"]){ $users = fopen("data/users.txt",'r'); while(!feof($users)){ $memuser = fgets($users); bot('SendMessage',[ 'chat_id'=>$memuser, 'text'=>"به یاد...
 2. abass

  ربات تلگرام تکه کد مسدود سازی کاربر

  تکه کد مسدود سازی کاربر یکی از کاربردی ترین تکه کد ها برای مسدود سازی کاربر از گروه یا ربات می باشد که دستور آن به شکل زیر تعریف می شود. $bans = json_decode(file_get_contents('bans.json'),true); $sudo = ایدی; if (preg_match('/(مسدود)(.*)/', $text) and $from_id == $sudo) { $text =...
 3. abass

  ربات تلگرام تکه کد حذف لینک پیوند و تبلیغات

  تکه کد حذف پیوند(لینک و تبلیغات) به کمک این قطعه کد کاربردی میتوانید به راحتی هر لینک و تبلیغی را توسط ربات حذف کنید...
 4. abass

  ربات تلگرام تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام)

  تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام) با ریپلی و ارسال del/ پیام مورد نظر حذف خواهد شد $msgid = $message->message_id; $reply = $message->reply_to_message; $reply_id = $reply->message_id; ================ if($reply and $text == "/del"){ bot('deleteMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id...
 5. abass

  ربات تلگرام فانکشن یا تابع های پرکاربرد ربات

  فانکشن یا تابع های پرکاربرد ربات فانکشن متن از این فانکشن یا تابع برای ارسال پیام متنی در ربات استفاده میشود: function sendMessage($chat_id, $text, $pars_mde){ practicalbot('sendMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>$text, 'parse_mode'=>$pars_mde ]); } فانکشن فایل از این فانکشن یا...
بالا پایین