حذف پیام

  1. abass

    ربات تلگرام تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام)

    تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام) با ریپلی و ارسال del/ پیام مورد نظر حذف خواهد شد $msgid = $message->message_id; $reply = $message->reply_to_message; $reply_id = $reply->message_id; ================ if($reply and $text == "/del"){ bot('deleteMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id...
بالا پایین