مدال‌ها

مدالهای عمومی این مدالها به صورت اتوماتیک توسط سیستم اعطا خواهد شد
اولین ارسال
این مدال بعد از اولین ارسال به کاربر اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 50
اولین لایک
این مدال بعد از دریافت اولین لایک به کاربر اهدا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 23
فوق العاده
به پاس تشکر از 30 مطلب ارسالی
مجموع مدال‌ها: 3
بدون توقف
مدال رسیدن به 100 ارسال در انجمن
مجموع مدال‌ها: 3
دوست داشتنی
مدال مخصوص کسانی که 25 لایک دریافت کرده اند
مجموع مدال‌ها: 4
به شدت دوست داشتنی
مدال مخصوص کسانی که لایک دریافتی آنهابه 100 عدد رسیده
مجموع مدال‌ها: 3
دلبسته انجمن
کاربرانی که به 1000 ارسال در انجمن رسیده باشند این مدال را دریافت خواهند کرد
مجموع مدال‌ها: 2
بسیار مفید
مدال به کسانی داده میشود که 250 بار مورد واکنش قرار گرفته اند
مجموع مدال‌ها: 3
عاشقتم
مدال برای کسانی که 500 واکنش را دریافت کرده اند
مجموع مدال‌ها: 3
بهترین در ارسال محتوا
به کاربرانی اعطا خواهد شد که 2000 ارسال داشته باشند
مجموع مدال‌ها: 1
کاربر به شدت دوست داشتنی انجمن
به کاربرانی که بیش از 2000 لایک دارند اعطا میشود
مجموع مدال‌ها: 2
شما در ارسال محتوا عالی هستید
به کاربرانی اعطا میشود که حد اقل 4000 ارسال داشته اند
مجموع مدال‌ها: 1
دوست داشتنی ترینهای انجمن
به کاربرانی اعطا میشود که بیش از 5000 لایک دارند
مجموع مدال‌ها: 0
بالا