مدال‌ها

دستاورد ها این دسته از مدال ها هماهنگ با سیستم دستاورد ها هست و بصورت خودکار به کاربران اهدا میشود
اولین ارسال
مدال مخصوص به اولین ارسال شما در انجمن
مجموع مدال‌ها: 164
اولین واکنش
مدال مخصوص اولین واکنش دریافتی شما در انجمن
مجموع مدال‌ها: 77
اولین راه حل
مربوط به کسانی که اولین راه حل را به کاربران انجمن ارائه داده اند
مجموع مدال‌ها: 2
دوست داشتنی
مدال مخصوص کسانی که 25 واکنش دریافت کرده اند
مجموع مدال‌ها: 13
فوق العاده
به پاس تشکر از 30 مطلب ارسالی
مجموع مدال‌ها: 11
بدون توقف
مدال رسیدن به 100 ارسال در انجمن
مجموع مدال‌ها: 8
بسیار دوست داشتنی
مدال مخصوص کسانی که 100 واکنش دریافت کرده اند
مجموع مدال‌ها: 10
به شدت دوست داشتنی
مدال مطعلق به کسانی که 250 بار مورد واکنش قرار گرفته اند
مجموع مدال‌ها: 5
عاشقتم
مدال برای کسانی که 500 واکنش را دریافت کرده اند
مجموع مدال‌ها: 4
همراه انجمن
به کاربرانی که بیش از 500 ارسال در انجمن داشته باشند
مجموع مدال‌ها: 3
کاربر راهگشا
متعلق به کسانی که 50 راه حل ارائه داده اند
مجموع مدال‌ها: 0
قابل تقدیر
مدال قابل تقدیر متعلق به کسانی است که 1000 بار در پستها از انها تشکر شده
مجموع مدال‌ها: 3
دلبسته به انجمن
کاربرانی که به 1000 ارسال در انجمن رسیده باشند این مدال را دریافت خواهند کرد
مجموع مدال‌ها: 2
حامی انجمن
این مدال به حامیان انجمن اهدا میشود
مجموع مدال‌ها: 1
اختصاصی این مدال ها به صورت اختصاصی و دستی به افراد اعطا خواهد شد
دوست انجمن
این مدال به دوستان انجمن اعطا خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 3
موئسس
مدال مخصوص موئسس انجمن
مجموع مدال‌ها: 0
کاربر محبوب
مدال کاربران محبوب انجمن
مجموع مدال‌ها: 0
بالا