برق ساختمان

 1. PracticalSoft

  کلید تبدیل (مدار کلید تبدیل)

  کلید تبدیل کلیدهای تبدیل به منظور روشن و خاموش نمودن یک مدار از 2 قسمت مجزا می باشد که در ساختمان های مسکونی معمولاً جهت خاموش و روشنی روشنایی پاگردها بین دوطبقه استفاده می شود و حداکثر 10 آمپر جریان عبوری استفاده می گردد .
 2. PracticalSoft

  کلید دوپل (مدار کلید 2 پل)

  کلید 2 پل کلیدهای دو پل (عامیانه) و یا تک پل دوخانه برای روشن و خاموش نمودن 2 مدار مجزا با حداکثر 10 آمپر استفاده می گردد .
 3. PracticalSoft

  کلید تک پل (مدار کلید تک پل)

  کلید تک پل کلیدهای تک پل جهت خاموش و روشن نمودن وسایل روشنایی حداکثر تا 10 آمپر در مدارات برق استفاده می گردد .
بالا پایین