دماسنج

  1. PracticalSoft

    پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام 3.00 ستاره رای یک

    پروژه دماسنج با LM35به همراه شماتیک و سورس بسکام دانلود
بالا پایین