کلید دوپل

  1. PracticalSoft

    کلید دوپل (مدار کلید 2 پل)

    کلید 2 پل کلیدهای دو پل (عامیانه) و یا تک پل دوخانه برای روشن و خاموش نمودن 2 مدار مجزا با حداکثر 10 آمپر استفاده می گردد .
بالا پایین