مرحوم آغاسی

  1. PracticalSoft

    اشعار مذهبی كیست آن كس كز علی یادی كند

    ای كه هر دم دم ز حیدر میزنی بر یتیمــــان علــــی سر می زنی شاهـد اقبـــــال در آغوش کیست كیسه نان و رطب بر دوش كیست كیست آن كس كز علی یادی كند بر یتیمـان مــن امــــــــدادی كند دست گیرد كودكـان درد را گرم سازد خانه های سرد را ای جوانمردان جوانمردی چه شد شیوه رندی و شبگـــردی چه شد شیعگی تنها...
بالا پایین