جدیدترین‌ها

اشعار مذهبی كیست آن كس كز علی یادی كند

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته ابیات و متون در مدح اهل بیت ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: كیست آن كس كز علی یادی كند است. این موضوع تا کنون 88 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته ابیات و متون در مدح اهل بیت
نام موضوع كیست آن كس كز علی یادی كند
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
ای كه هر دم دم ز حیدر میزنی
بر یتیمــــان علــــی سر می زنی
شاهـد اقبـــــال در آغوش کیست
كیسه نان و رطب بر دوش كیست
كیست آن كس كز علی یادی كند
بر یتیمـان مــن امــــــــدادی كند
دست گیرد كودكـان درد را
گرم سازد خانه های سرد را
ای جوانمردان جوانمردی چه شد
شیوه رندی و شبگـــردی چه شد
شیعگی تنها نماز و روزه نیست
آب تنها در میان كــــوزه نیست
كاسه را پر كن ز آب معرفت
تا درو جوشد شراب معرفت
بادۀ ممــــا رزقنــاهـــــم بنــوش
ینفقون بنیوش و در انفاق كوش
هم بنوش و هم بنوشان زین سبو
لـن تنالـــــوا البـر حتــی تنفقــــوا
جستجویی كن سبـــوی باده را
شستشویی كن به می سجاده را
ای مسلمان زاده بعد از هر اذان
ركعتی تنهی عن الفحشا بخـــوان
گر نمــــازت ناهی از منكر شود
از اذانت گوش شیطان كر شود
هر سحـر دست نیایش باز كن
بیخود از خود تا خدا پرواز كن
بال مرد حق بود دست دعا
لیس الانسان الا ما سعـــی

آقاسی
 
بالا پایین