تکه کد

 1. abass

  تکه کد تکه کد یاد آوری ربات

  تکه کد یاد آوری ربات $yadavari = json_decode(file_get_contents("data/settings.json"),true); $time = date("Y-m-d H:i:s"); if($time > $yadavari["max"]){ $users = fopen("data/users.txt",'r'); while(!feof($users)){ $memuser = fgets($users); bot('SendMessage',[ 'chat_id'=>$memuser, 'text'=>"به یاد...
 2. PracticalSoft

  تکه کد استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ

  استفاده از (WebView) وب ویو برای نمایش تصاویر بزرگ کتابخانه XUI و JavaObject را فعال کنید 'xui is a global XUI object. Private Sub ShowImage(WV As WebView, Dir As String, FileName As String) #if B4A Dim jo As JavaObject = Me jo.InitializeContext 'comment this line if calling this...
 3. abass

  ربات تلگرام تکه کد مسدود سازی کاربر

  تکه کد مسدود سازی کاربر یکی از کاربردی ترین تکه کد ها برای مسدود سازی کاربر از گروه یا ربات می باشد که دستور آن به شکل زیر تعریف می شود. $bans = json_decode(file_get_contents('bans.json'),true); $sudo = ایدی; if (preg_match('/(مسدود)(.*)/', $text) and $from_id == $sudo) { $text =...
 4. abass

  ربات تلگرام تکه کد حذف لینک پیوند و تبلیغات

  تکه کد حذف پیوند(لینک و تبلیغات) به کمک این قطعه کد کاربردی میتوانید به راحتی هر لینک و تبلیغی را توسط ربات حذف کنید...
 5. abass

  ربات تلگرام تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام)

  تکه کد حذف پیام با ریپلی (ربات تلگرام) با ریپلی و ارسال del/ پیام مورد نظر حذف خواهد شد $msgid = $message->message_id; $reply = $message->reply_to_message; $reply_id = $reply->message_id; ================ if($reply and $text == "/del"){ bot('deleteMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id...
 6. A

  تکه کد تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه

  تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه • تابع: ```Sub ConvertMillisecondsToString(t As Long) As String Dim hours, minutes, seconds As Int hours = t / DateTime.TicksPerHour minutes = (t Mod DateTime.TicksPerHour) / DateTime.TicksPerMinute seconds = (t Mod DateTime.TicksPerMinute)...
بالا پایین