توابع ، کار با داده ها در PHP

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته زبان برنامه نویسی پی اچ پی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: توابع ، کار با داده ها در PHP است. این موضوع تا کنون 91 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته زبان برنامه نویسی پی اچ پی
نام موضوع توابع ، کار با داده ها در PHP
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 91
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
توابع ، کار باداده ها در php

اين تابع براي تغيير انواع داده بکار ميرود.دو ارگومنت ان به ترتيب نام متغير ويکي از انواع داده است
settype();​


اين تابع براي برسي نوع داده يک متغير استفاده ميشود ومقدار بازگشتي ان نوع داده متغير است
gettype();​


اين تابع نوع داده متغير همراه با تعدادومقدار انرا برميگرداند
var_dump();​


اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير بولين است يا نه
is_bool();​


اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير عدد صحيح است يا نه
is_int();​


اين تابع چک ميکند که ايا متغير تهي است يا نه
is_null();​

اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير رشته است يا نه
is_string();​


اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير عدد اعشاري است يا نه
is_float();​


اين تابع چک ميکند که ايا نوع داده ي متغير يک شي است يا نه
is_object();​
 
بالا پایین