تابع

  1. abass

    ربات تلگرام فانکشن یا تابع های پرکاربرد ربات

    فانکشن یا تابع های پرکاربرد ربات فانکشن متن از این فانکشن یا تابع برای ارسال پیام متنی در ربات استفاده میشود: function sendMessage($chat_id, $text, $pars_mde){ practicalbot('sendMessage',[ 'chat_id'=>$chat_id, 'text'=>$text, 'parse_mode'=>$pars_mde ]); } فانکشن فایل از این فانکشن یا...
  2. A

    تکه کد تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه

    تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه • تابع: ```Sub ConvertMillisecondsToString(t As Long) As String Dim hours, minutes, seconds As Int hours = t / DateTime.TicksPerHour minutes = (t Mod DateTime.TicksPerHour) / DateTime.TicksPerMinute seconds = (t Mod DateTime.TicksPerMinute)...
بالا پایین